Onze privacy verklaring.

Wij beschouwen de bescherming van jouw persoonlijke privacy als een cruciaal element in het gebruik van ons platform. Daarom willen wij u zoveel mogelijk informeren en respecteren als lid en als gebruiker van ThreeAndMore, en controle geven over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt.

ThreeAndMore's privacy verklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.ThreeAndMore.com (“Website”) uitgebaat door ThreeAndMore NV, met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Frans Van Haelenstraat 15, en ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0540.832.606 (“ThreeAndMore”).
ThreeAndMore vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. ThreeAndMore wil u – als lid en Websitegebruiker – zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt.
Uw persoonlijke gegevens en uw privacy worden beschermd door ThreeAndMore in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.
Deze Privacyverklaring is een onderdeel van de algemene voorwaarden van ThreeAndMore, en moet aandachtig gelezen worden. Hieronder worden niet alleen uw rechten beschreven, maar ook de manier waarop u deze rechten kan uitoefenen.
Door de Website te gebruiken en uw persoonlijke gegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken, zoals in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

1.     Welke gegevens worden verzameld en verwerkt?
1.1. ThreeAndMore verwerkt verschillende soorten van persoonlijke gegevens (“Informatie”), afhankelijk van de diensten die u gebruikt op de Website:
a) Publieke informatie: o.a. profielinformatie, foto’s, berichten die u naar andere leden stuurt enzovoort;
b) Persoonlijke informatie: o.a. naam, woonplaats, e-mailadres, administratieve gegevens, gebruikersnaam, wachtwoord, persoonlijke instellingen enzovoort;
c) Technische informatie: o.a. gegevens van de computers, telefoons of andere apparaten waarop u de Website gebruikt, uw IP-adres enzovoort;
d) Geschiedenis en logs: o.a. zoekopdrachten die u uitvoerde op de Website, datum en tijd van alle ThreeAndMore pagina’s die u bezocht enzovoort.
1.2. Zowel tijdens als na uw registratie kan u ons meer informatie geven over uw naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, locatie en andere persoonlijke gegevens. U kan alle profielgegevens op eender welk moment wijzigen.
1.3. Als u ervoor kiest om bijkomende persoonlijke informatie toe te voegen aan uw profiel, geeft u ons expliciet de toestemming om deze bijkomende informatie te gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

2.     Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?
2.1. ThreeAndMore gebruikt uw persoonlijke gegevens voor uiteenlopende doeleinden.
2.2. Zo gebruikt ThreeAndMore uw persoonlijke gegevens om de informatie die u publiekelijk wilde maken effectief te publiceren in overeenstemming met uw persoonlijke instellingen.
2.3. Daarnaast gebruikt ThreeAndMore uw persoonlijke gegevens ook om:
a) u in staat te stellen de Website op een correcte wijze te gebruiken in overeenstemming met uw persoonlijke instellingen;
b) een algemeen gebruikersbestand te beheren;
c) met u te communiceren over de Website en aanverwante producten en diensten;
d) u gepersonaliseerde advertenties te tonen;
e) anonieme statistieken over de (gebruikers van de) Website te genereren;
f) de Website te verbeteren of om statistische informatie aan derde partijen door te kunnen geven;
g) u te registreren en uw profiel te tonen op andere sociale websites die eigendom zijn van ThreeAndMore of met haar verbonden vennootschappen;
h) in voorkomend geval, uw profiel bij sociale media waarmee ThreeAndMore hieromtrent specifieke aanspraken heeft, te integreren met uw profiel bij ThreeAndMore.
2.4. Door u te registreren op deze Website aanvaardt u dat uw profielgegevens en andere informatie die u vrijgeeft, inclusief gevoelige persoonlijke informatie, beschikbaar is in landen buiten België. In dit verband is het mogelijk dat de wetgeving van niet-Europese landen een minder strikte bescherming waarborgt van uw persoonlijke gegevens.

3.    Delen van persoonlijke gegevens
3.1. Derde partijen hebben toegang tot alle informatie die uzelf publiekelijk heeft gemaakt, en dit onder de voorwaarden omschreven in uw persoonlijke instellingen.
3.2. Om te voorkomen dat u ongewenste e-mailberichten ontvangt van derde partijen, wordt uw e-mailadres niet gedeeld met derde partijen, behoudens in de gevallen vermeld in artikel 12.
3.3. Statistische en anonieme informatie kan gedeeld worden voor marketing- en/of promotiedoeleinden, teneinde o.a. ThreeAndMore toe te laten u gepersonaliseerde promoties of advertenties te tonen.
3.4.  Zonder uw uitdrukkelijke toestemming deelt ThreeAndMore geen persoonlijke gegevens met derden die gebruikt kunnen worden om u te identificeren, behoudens indien noodzakelijk voor de werking van de Website en in de gevallen vermeld in artikel 12.

4.    Cookies
4.1. De Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die worden aangemaakt door een programma op de server van de Website en die vervolgens op de harde schrijf van uw computer worden bewaard.
4.2. De Website gebruikt cookies om u als gebruiker van de Website te kunnen identificeren, om uw voorkeurstaal te onthouden en om de navigatie op de Website voor u te vergemakkelijken.  Door het gebruik van cookies wordt namelijk vermeden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door internetgebruikers.
4.3. Volgende cookies worden geplaatst bij een bezoek aan onze website:
– TnetID
– pwf, pwl, ct, tti, pti, prolong
– tc, LastVisit, SessionTime, pl
– tracker, channel, klipklapcookie
– __utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies
Indien u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij u ons onmiddellijk te verwittigen, opdat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.
4.4. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen kan u ervoor zorgen dat u wordt verwittigd telkens wanneer er cookies worden verstuurd, of zelfs beletten dat er cookies worden aangemaakt of bewaard op de harde schijf van uw computer. ThreeAndMore kan de toegang en de werking van de Website echter niet garanderen indien het aanmaken van cookies wordt uitgeschakeld door uw internetbrowser.

5.    Google Analytics
5.1. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken.
5.2. De bekomen informatie over uw gebruik van de Website, zoals uw IP-adres, wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op hun servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Website gebruikt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
5.3. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren via de instellingen in uw browser. Mogelijk kan u in dat geval niet alle mogelijkheden van deze Website gebruiken. Door gebruik te maken van deze Website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

6.     Bewaringstermijn en -locatie van persoonlijke gegevens
6.1. ThreeAndMore hanteert de volgende bewaringstermijnen van uw persoonlijke gegevens:
a) publieke en persoonlijke informatie: bewaringstermijn van maximum zes (6) maanden vanaf het verwijderen van het betrokken gegeven of het verwijderen van uw integrale gebruikersaccount;
b) geschiedenis en logs: bewaringstermijn van maximum zes (6) maanden vanaf de creatie van het item of de log;
c) cookies: bewaringstermijn van maximum honderd (100) dagen vanaf de creatie van de cookie(s).
6.2. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard binnen de EU.

7.    Veiligheidsmaatregelen
7.1. ThreeAndMore heeft verschillende veiligheidsmaatregelen uitgewerkt om het verlies, het foute gebruik of de wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. ThreeAndMore gebruikt hiervoor een team van technici, geautomatiseerde systemen en geavanceerde technologie zoals codering en machinetaal.
7.2. ThreeAndMore doet alle noodzakelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen.
7.3 In geen geval kan ThreeAndMore verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief gebruik of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

8.    Uw rechten
8.1. U kan kosteloos en op elk ogenblik toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens. U kan uw persoonlijke gegevens ook (laten) verbeteren of wijzigen indien nodig. In veel gevallen kan u echter zelf uw gegevens wijzigen via uw persoonlijke instellingen.
8.2. U kan hiertoe een e-mail verzenden aan support@3nm.com, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

9.    Uw wachtwoord
9.1. Uw wachtwoord is strikt persoonlijk, en mag niet met derde partijen gedeeld worden.
9.2. Uw wachtwoord kan gewijzigd worden via uw persoonlijke instellingen. Het is aan te raden uw wachtwoord op geregelde tijdstippen te wijzigen. Een veilig wachtwoord vermindert de kans dat derde partijen toegang kunnen krijgen tot uw gebruikersaccount.

10.  Contacten importeren
10.1. ThreeAndMore biedt haar gebruikers een eenvoudige tool aan om contactpersonen uit te nodigen om zich te registreren op ThreeAndMore. Als u via deze weg contactpersonen importeert, bevestigt u dat deze contactpersonen u hiervoor toestemming hebben gegeven en dat via e-mail een automatische uitnodiging en herinnering verstuurd mogen worden naar deze contactpersonen.
10.2. ThreeAndMore bewaart de gegevens van deze contactpersonen alleen om u automatisch met elkaar in contact te brengen na hun registratie.
10.3. ThreeAndMore verkoopt geen e-mailadressen van de geïmporteerde contacten en gebruikt deze alleen om uitnodigingen te versturen.

11.  Wijzigingen aan deze Privacyverklaring
11.1. Deze Privacyverklaring kan te allen tijde gewijzigd worden.
11.2. Wijzigingen worden op deze Website gepubliceerd, zodat u te allen tijde op de hoogte blijft van de informatie die we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en op welke manier wij deze informatie delen.
11.3. Gewijzigde versies van deze Privacyverklaring treden in werking tien (10) dagen na de publicatie ervan op de Website.

12.  Toestemming tot vrijgave
12.1 U erkent, bevestigt en geeft uitdrukkelijk de toestemming aan ThreeAndMore om uw Informatie bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of indien ThreeAndMore te goeder trouw mag vertrouwen dat dergelijke bekendmaking redelijkerwijs vereist is om:
- te voldoen aan een lopend gerechtelijk onderzoek, gerechtelijk bevel of juridisch proces met betrekking tot onze Website;
- de algemene voorwaarden van ThreeAndMore af te dwingen;
- te reageren op schadevorderingen tegen ThreeAndMore naar aanleiding van uw Informatie die de rechten van derden schendt; - de rechten, eigendom en veiligheid van ThreeAndMore, haar werknemers, gebruikers en het publiek te vrijwaren.
12.2 ThreeAndMore mag ook Informatie over u bekend maken aan rechtsgeldige politionele of gerechtelijke autoriteiten of andere officiële overheidsinstanties, indien ThreeAndMore dit, naar eigen goeddunken, noodzakelijk of nuttig acht, in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom of elke andere schadelijke activiteit, of indien ThreeAndMore redelijkerwijs mag vermoeden dat dergelijke activiteit ThreeAndMore of uzelf kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

13.  Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding
13.1. Deze Privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.
13.2. De rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacyverklaring.