Onze voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden reguleren het gebruik van het ThreeAndMore platform. Door het platform te gebruiken, gaat u expliciet en onvoorwaardelijk akkoord met de voorwaarden die hieronder beschreven worden.

ThreeAndMore's algemene voorwaarden.

ThreeAndMore is een geïntegreerd platform (het “Platform” of de “Website” zoals hierna gedefinieerd), dat alle functionaliteiten combineert die je nodig hebt om jouw community te beheren en uit te bouwen als beheerder, alsook te participeren als lid of fan. Gebruikers kunnen zelf communities aanmaken, leden uitnodigen en deze structureren in specifieke groepen en rollen. De verzameling van leden informatie en het proces van registratie voor nieuwe leden kan geautomatiseerd worden. Gebruikers kunnen via het Platform gemakkelijk evenementen of activiteiten creëren en beheren, hun beheerder-overzichtspagina consulteren, hun verenigingspagina aanpassen, alsook documenten opladen en delen met de hele community, of met specifieke leden of groepen. Via het Platform krijgen gebruikers een snel overzicht van alle laatste berichten, uitnodigingen voor activiteiten etc. van hun respectievelijke communities, en kunnen ze daar onmiddellijk op reageren.

Dit Platform dat u wenst te toe te treden en te gebruiken via het internet, of te downloaden en te gebruiken via de mobiele applicatie, is onderhevig aan de voorwaarde dat u accepteert gebonden te zijn door alle van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden (zoals hierna gedefinieerd), die uw gebruik van het Platform zullen bepalen. Gelieve deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen. Als u akkoord bent met deze Algemene Voorwaarden, kan u op de knop “beëindigen” drukken onderaan de registratiepagina, waardoor u bevoegd bent om tot het Platform toe te treden en te gebruiken. Indien u zich met deze Algemene Voorwaarden niet wenst akkoord te stellen, zal u tot het Platform niet kunnen en mogen toetreden of er gebruik van maken. Door het Platform te downloaden of te gebruiken, accepteert u onvoorwaardelijk alle huidige Algemene Voorwaarden.

1.    Algemeen
1.1. De website ThreeAndMore.com en de ThreeAndMore mobiele applicaties die kunnen gedownload worden (“Website”) zijn eigendom van ThreeAndMore nv, met maatschappelijke zetel te België, Frans Van Haelenstraat 15, 2880 Bornem en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0540.832.606 (“ThreeAndMore”).
1.2. Deze Algemene Voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) reguleren het gebruik van de Website. Door de Website te gebruiken ga je expliciet en onvoorwaardelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden.
1.3. Deze Algemene Voorwaarden, in combinatie met de Privacy Verklaring, vormen de volledige Overeenkomst (Overeenkomst) tussen u en ThreeAndMore. U mag deze Overeenkomt niet toewijzen of overdragen, noch een van uw rechten of plichten in deze Overeenkomst, zonder ThreeAndMore’s voorafgaande en uitdrukkelijk akkoord. ThreeAndMore kan deze Overeenkomst, of een van de rechten of plichten in deze Overeenkomst, vrij toewijzen of overdragen.

2.    Gebruik van de Website
2.1. U moet minstens veertien (14) jaar oud zijn om de Website te gebruiken.
2.2. U mag enkel getrouwe, accurate, correcte, actuele en volledige informatie of persoonsgegevens over uzelf verschaffen en publiceren op de Website. U mag te allen tijde elke van deze informatie aanpassen, en u moet in elk geval uw persoonsgegevens veranderen van zodra zij niet langer correct zijn. De persoonsgegevens die u publiceert op de Website mogen de rechten van derde partijen niet schenden.
2.3. Indien u toetreedt tot de Website door het gebruik van een internetverbinding op een computer of mobiel apparaat, kunnen er andere algemene voorwaarden gelden van de leverancier van de internetverbinding of de telecom operator, die uw toegang tot de Website beheren.

3.    Gebruikersaccount
3.1. U krijgt toegang tot en wordt een lid van de Website door het aanmaken van een persoonlijke gebruikersaccount op de Website (de “Gebruikersaccount”). U gebruikt uw echte naam en kan zich niet meer dan een maal registreren, ook niet onder een andere naam. Uw gebruikersaccount is strikt persoonlijk en kan in geen enkel geval overgedragen worden aan een derde partij tenzij anders toegelaten onder de geldende wetgeving (bv. mogelijke ouderlijke controle uitzonderingen).
3.2. ThreeAndMore behoudt zicht het recht om elk verzoek tot lidmaatschap tot de Website te weigeren. Uw Gebruikersaccount is pas actief na de ontvangst van een email bevestiging van ThreeAndMore.

4.    Beëindiging en opschorting
4.1. U kan uw gebruikersaccount te alle tijd stopzetten en verwijderen via uw persoonlijke instellingen.
4.2. De beëindiging en verwijdering van uw gebruikersaccount kan in geen geval leiden tot de betalingen van eender welke compensatie, noch door uzelf, noch door ThreeAndMore.
4.3. ThreeAndMore kan uw gebruikersaccount te allen tijde stopzetten of opschorten als u handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden of als er een risico bestaat dat u zal handelen in strijd met de Algemene Voorwaarden.
4.4. De beëindiging en verwijdering van uw Gebruikersaccount, voor welke reden dan ook, impliceert dat alle inhoud van uw persoonlijk profiel verwijderd zal worden, volledig of gedeeltelijk. Gelieve te noteren, dat als uw Gebruikersaccount inclusief de inhoud en informatie verwijderd is, ThreeAndMore uw informatie en persoonsgegevens nog kan behouden in haar archieven voor redenen van back-up, archivering, statistieken of audit gedurende een commercieel redelijke termijn. Ter voorkoming van elke twijfel, elke informatie die u publiek gemaakt hebt op de Website kan eventueel niet verwijderbaar zijn.
4.5. De volgende artikels en bepalingen zullen de beëindiging van deze Overeenkomst overleven: 4, 8, 9, 11, 12 en 13.

5.    Veiligheid
5.1. De publicatie van vertrouwelijke en gevoelig materiaal gebeurt op uw eigen risico.
5.2. Het gebruik van gebruikersnamen, paswoorden en andere toegangscodes (“Logingegevens”) valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. U dient uw Logingegevens vertrouwelijk te behandelen en hen beschermd te houden. Als uw Logingegevens zouden misbruikt worden, dient u ThreeAndMore onmiddellijk te informeren door het versturen van een email naar support@3nm.com.
5.3. U stemt ermee in om redelijke voorzorgsmaatregelen toe te passen gedurende uw interacties met andere leden, zeker als u beslist andere leden offline te ontmoeten.
5.4. U dient ongewenst en illegaal materiaal op het Platform zo spoedig mogelijk te rapporteren aan ThreeAndMore door het versturen van een email naar support@3nm.com. Als uw klacht rechtmatig is, zal ThreeAndMore alle ongeoorloofd materiaal (bv. tekst, foto’s, video’s, informatie,
persoonsgegevens enz.) zo spoedig mogelijk verwijderen. Illegale activiteiten kunnen gerapporteerd worden aan de politie of de gerechtelijke instanties.

6.    Berichtgeving
6.1. U gaat akkoord dat ThreeAndMore uw belangrijke berichten stuurt via de Website of via email.
6.2. Uw contactgegevens moeten steeds correct zijn om belangrijke berichten te kunnen ontvangen.
6.3. ThreeAndMore kan u ook informeren door een email te versturen naar het emailadres dat aan uw Gebruikersaccount gelinkt is. U stemt ermee in dat ThreeAndMore u kan contacteren via uw Gebruikersaccount of andere media (bv. email, mobiel of vast telefoonnummer) in verband met uw Gebruikersaccount of diensten die gerelateerd zijn aan ThreeAndMore.
6.4. U dient op regelmatige basis de berichten die ThreeAndMore u stuurt, na te kijken. U gaat akkoord dat ThreeAndMore niet aansprakelijk kan gesteld worden met betrekking tot of als resultaat van uw nalatigheid om correcte contact of andere persoonsgegevens te verschaffen, inclusief maar niet gelimiteerd tot het ontvangen van belangrijke informatie.

7.    Gebruik van het Platform
7.1. Gebruiksrichtlijnen voor alle Gebruikersaccounts
U, en u alleen, bent verantwoordelijk voor uw gedrag op de Website, de inhoud die u publiceert en het gedrag binnen de communities die u beheert. Het is niet toegelaten om de Website te gebruiken voor onwettige en schadelijke activiteiten. U gaat specifiek akkoord dat u
– de intellectuele eigendom of intellectuele rechten, de rechten tot publicatie of de rechten tot privacy van derde partijen niet zal schenden, of de Website op dergelijke wijze zal gebruiken dat het deze schendt;
– geen enkele geldende lokale, staats-, nationale, regionale of internationale wet, of elke andere geldende wetgeving zal overtreden;
– de Website niet zal gebruiken voor illegale of criminele activiteiten, misleidende of frauduleuze acties, noch een actie zal uitlokken die niet wettelijk, schadelijk, dreigend, beledigend, storend, stalking, onrechtmatig, gewelddadig, lasterlijk, vulgair, obsceen, pornografisch, inbreuk op een anders privacy, raciaal of etnisch haatdragend, of elke andere verwerpelijke vorm van actie;
– ThreeAndMore’s goodwill, naam, reputatie niet nadelig zal beïnvloeden of in een negatief daglicht stellen; ThreeAndMore of ieder andere persoon geen enkele vorm van dwang, benardheid of ongemak zal opleggen; of eender welke persoon, bedrijf of organisatie niet zal ontmoedigen om de Website te gebruiken in zijn geheel of gedeeltelijk, een bepaalde functionaliteit of module, of om promotie te maken, ondersteuning te geven of een leveranciersrelatie aan te gaan om de Website te gebruiken;
– geen ongevraagde of niet-geautoriseerde advertenties, promotiemateriaal, commerciële activiteiten en/of verkoop, junk mail of zogenaamde “spamming” zal gebruiken;
– geen ander persoon of entiteit zal impersonaliseren, of uw relatie met een persoon of entiteit verkeerd zal voorstellen;
– geen email adressen of andere contact informatie van andere gebruikers zal verzamelen via elektronische of elke andere manier met het doel om ongewenste of storende emails te versturen, of eender welke ander ongewenste of storende communicatie;
– de Website of de servers of de netwerken geconnecteerd met de Website niet zal hinderen of verbreken, of bewust virussen, wormen of andere materiaal dat kwaadaardig of technisch schadelijk is, zal introduceren; de Website niet zal hacken of pogen om niet geautoriseerde toegang te krijgen tot de Website, de server waar de Website op bewaard wordt, of eender welke server, computer of database die aan de Website geconnecteerd is; de Website niet zal aanvallen met een ‘denial-of-service’ aanval of een gedistribueerde ‘denial-of-service’ aanval.
– geen enkele actie zal ondernemen die een onredelijke of disproportionele grote belasting op onze infrastructuur teweegbrengt.
7.2. Specifieke gebruikersrichtlijnen voor Gebruikersaccounts in hun hoedanigheid als beheerder van communities
Als een beheerder van een community,
– zal u het vertrouwen van de leden van uw community niet oneerbiedigen of onteren, noch dat van elke andere gebruiker op de Website;
– zal u door het lid van uw community toegang krijgen tot bepaalde persoonlijke informatie van dit lid. U bent verantwoordelijk om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en in overeenstemming met onze Privacy Verklaring, en u bent enkel gemachtigd om deze informatie te gebruiken binnen de bevoegdheid en de doelstellingen van uw community. U zal geen enkele informatie van een lid extraheren of kopiëren vanop de Website, noch contactinformatie verkopen aan een derde partij of openbaren voor commerciële redenen, zonder de expliciete goedkeuring van het lid.
Uw interacties met andere gebruikers of communities op de Website, inclusief de betaling en levering van goederen en diensten, en elke andere vorm van voorwaarde, garantie of voorstelling die aan zulke overeenkomsten gelinkt zijn, zijn enkel en alleen tussen u en de andere gebruiker.
7.3. Algemene diensten
De toegang tot de Website is gratis. ThreeAndMore kan uitbreidingen of premium diensten aanbieden waarvoor bijdragen en kosten kunnen aangerekend worden. U zal op de hoogte gesteld worden van deze bijdragen en kosten wanneer deze uitbreidingen of premium diensten u voorgesteld worden.
7.4. Indien u een module of uitbreiding van een module van de Website (“Uitgebreide Dienst”) selecteert waarop een bijdrage van toepassing is, gaat u akkoord deze bijdrage (en elke ander gerelateerde kost) te betalen wanneer u voor deze Uitgebreide Dienst registreert. Wanneer u voor een Uitgebreide Dienst registreert, gaat u akkoord met het toepasselijke betalingsplan en mogelijke bijkomende voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen wijzigen.
Alle bijdragen voor Uitgebreide Diensten zijn inclusief van BTW. U bent verantwoordelijk voor de tijdige betaling van alle bijdragen en toepasselijke belastingen geassocieerd met de Uitgebreide Diensten via een geldend betalingsmethode. U geeft toestemming aan ThreeAndMore om uw kredietkaart, bankkaart of rekening (Betalingsmethode) in rekening te brengen van alle kosten van uw gebruik van de Uitgebreide Diensten.
Voor elke en alle betalingen voor Uitgebreide Diensten is geen terugbetaling mogelijk.
7.5. Betalingen
ThreeAndMore laat communities toe om betalingen te ontvangen voor lidmaatschappen, bijdragen voor activiteiten en evenementen, donaties en andere doeleinden, door het gebruik van derde-partij betalingsleveranciers om deze betalingen uit te voeren. Deze betalingen zijn onderhevig aan de voorwaarden van deze derde-partij betalingsleveranciers.
Om betalingen te ontvangen dient de community zich te registreren voor een ‘merchant’-rekening bij één van de derde-partij betalingsleveranciers. Wanneer u zich registreert voor een betalingsdienst, gaat u akkoord met het toepasselijke betalingsplan voor deze dienst, alsook mogelijk bijkomende voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen wijzigen. U geeft toestemming aan ThreeAndMore om alle kosten voor uw gebruik van de betalingsdienst onmiddellijk af te houden van de fondsen die de betaler naar uw rekening overmaakt.
Als betalingsontvanger aanvaardt u de verantwoordelijkheid om naar eigen goeddunken terugbetalingen uit te voeren naar gebruikers die u via de Website betaald hebben, en ThreeAndMore volledig schadeloos te stellen voor terugbetalingen of het gebrek eraan wanneer u gebruik maakt van derde-partij betalingsleveranciers.
Als betalingsontvanger of betaler, erkent u en gaat u akkoord dat ThreeAndMore elke informatie met betrekking tot de Betalingsmethode alsook gerelateerde facturatie en betalingsinformatie, dat u aan ThreeAndMore overmaakt, deelt met bedrijven die in opdracht van ThreeAndMore werken met als enig doel het verifieren van de kredietwaardigheid, het uitvoeren van de betaling en het onderhouden van uw account.
Voor elke en alle kosten voor uw Betalingsmethode is geen terugbetaling mogelijk.
7.6. Derde partij diensten
ThreeAndMore heeft verschillende overeenkomsten met derde partijen om uw Gebruikersaccount en uw gerelateerde accounts bij derde partijen te integreren. Om uw informatie met zulke derde partijen en de Website te integreren, zal u logingegevens voor deze derde partijen moeten voorzien. De gebruiker geeft ThreeAndMore hierbij toestemming om toegang te nemen tot informatie, deze te onthullen en te ontvangen van derde partijen. ThreeAndMore zal zich geen toegang verschaffen tot informatie met derde partijen, noch onthullen of ontvangen, voor andere redenen dan het doel van de Website en deze Algemene Voorwaarden. ThreeAndMore zal in geen enkel geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor welke dienst, actie of gebruik dan ook door welke derde partij dan ook.

8.    Waarborgen en aansprakelijkheid
Voor het doel van deze sectie betekent ThreeAndMore “ThreeAndMore NV”, haar dochtervennootschappen, affiliaties, gerelateerde bedrijven, leveranciers, licentiehouders en partners, alsook het management, de bestuurders, de medewerkers, agenten en vertegenwoordigers van elk van hen.
8.1.Waarborgen
8.1.1. De Website is een platform waar gebruikers informatie over zichzelf kunnen publiceren en in contact kunnen komen met andere gebruikers. ThreeAndMore biedt de Website aan op een “als is” en “als beschikbaar” wijze, zonder enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet. Zonder het voorgaande te limiteren, verwerpt ThreeAndMore expliciet elke en alle uitdrukkelijke of impliciete waarborgen en voorwaarden van verkoopbaarheid, eigendom, juistheid en volledigheid, ononderbroken of fouten-vrije dienstverlening, geschiktheid voor een bepaalde doelstelling, …
8.1.2. ThreeAndMore kan niet verantwoordelijk worden gesteld als de Website bepaalde verwachtingen niet inlost. ThreeAndMore geeft geen waarborgen, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de betrouwbaarheid, veiligheid of continuïteit van de dienstverlening.
8.1.3. ThreeAndMore zal haar beste inspanningen doen om alle mogelijke maatregelen te nemen om te zorgen dat de Website steeds operationeel is. Niettemin kan de werking van het internet een blijvende en foutenvrije werking van de Website hinderen.
8.1.4. Voor zover mogelijk door de geldende wet en onderhevig aan de hierboven vermelde waarborgen, wijst ThreeAndMore alle waarborgen af met betrekking tot de Website, inclusief maar zonder gelimiteerd te zijn, elke impliciete waarborg van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaalde doelstelling en niet-inbreukmakendheid.
8.1.5. Als beheerder van een community garandeert en waarborgt u dat alle acties, communicaties en delen van informatie binnen uw community in overeenstemming is met alle geldende wetgeving en regulering.
8.2. Aansprakelijkheid
8.2.1. De infrastructuur van de Website wordt beschikbaar gesteld door ThreeAndMore, hoewel de inhoud op de Website vooral gepubliceerd wordt door gebruikers. ThreeAndMore zal in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige informatie gepubliceerd door en gedrag van haar gebruikers.
8.2.2. ThreeAndMore zal in geen geval verantwoordelijk en aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de betrouwbaarheid, juistheid of volledigheid van de publicaties op de Website. U bent bekend met het feit dat, ongeacht de verbodsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, inhoud en materiaal op de Website onjuist en bedrieglijk kunnen zijn.
8.2.3. ThreeAndMore, of derde partijen, kunnen op de Website links voorzien naar andere websites of bronnen. Omdat wij geen controle hebben over zulke websites of bronnen, erkent u en gaat u akkoord met het feit dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van zulke websites of bronnen, dat we niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud, juistheid, kwaliteit, integriteit, compatibiliteit, wettelijkheid, intellectuele eigendom of veiligheid op deze websites of bronnen, en dat we ons niet affiliëren met, noch ondersteunen, noch verantwoordelijkheid of aansprakelijk zijn voor de inhoud, advertenties, producten en ander materiaal op of beschikbaar via zulke websites of bronnen.
8.2.4. ThreeAndMore zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade veroorzaakt door een ‘denial-of-service’ aanval, virussen of andere technologisch schadelijk materiaal dat uw computermateriaal, computerprogramma’s, gegevens of andere eigendomsmateriaal, ten gevolge van het gebruik van de Website of van het downloaden van enig materiaal beschikbaar op de Website of elke andere website die eraan gelinkt is.
8.2.5. ThreeAndMore zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige schade voortkomend uit of in relatie met de betalingen via de derde-partij betalingssoftware en derde-partij betalingsleveranciers en –processoren.
8.2.6. Voor zover toegestaan door de wetgeving, sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor elke directe, indirecte of gevolgschade of verlies, die u zou oplopen ten gevolge van of in relatie met de Website, deze Algemene Voorwaarden, het gebruik, het resultaat van het gebruik of de onmogelijkheid om de Website te gebruiken, elke website of bron gelieerd aan de Website, en elk materiaal dat gepubliceerd wordt op of gecommuniceerd via de Website, inclusief maar zonder beperking het verlies van opportuniteiten, van gegevens, van winst of van reputatie, alsook alle interest, boetes en juridisch of andere redelijke professionele kosten en onkosten.
8.2.7. U gaat akkoord en accepteert dat de contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid van ThreeAndMore gelimiteerd is tot het bedrag door u betaald aan ThreeAndMore gedurende de twaalf maanden vóór de gebeurtenis die aanleiding geeft tot deze aansprakelijkheid en zal in geen enkel geval het verzekerde bedrag dat door de verzekeraar van ThreeAndMore gedekt wordt, overschrijden. ThreeAndMore kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade of gevolgschade inclusief, maar zonder beperking, verlies van winst of tijd, of elke andere schade die het gevolg is van communicatie via de Website. Niettemin is er niets in deze Algemene Voorwaarden dat de aansprakelijkheid van ThreeAndMore uitsluit met betrekking tot intentie, bedrog, lichamelijk letsel, grove fout, en dood.
8.2.8. U gaat akkoord om ThreeAndMore, haar dochtervennootschappen, management, bestuurders, aandeelhouders, agenten, medewerkers, consultants, geaffilieerden, en partners schadeloos te stellen tegen elke en alle vorderingen van derde partijen (inclusief gerechtelijke kosten) die afkomstig zijn van of gerelateerd aan uw gebruik van de Website, de informatie en/of materiaal dat door u gepubliceerd werd op de Website, uw gedrag of interacties met andere gebruikers op de Website, en/of elke vorm van contractbreuk.
8.2.9. De enige oplossing voor uw ontevredenheid met de Website is te stoppen ze te gebruiken.

9.    Intellectuele eigendomsrechten
9.1. U garandeert dat de informatie op uw profiel gepubliceerd is door u en dat u de enige auteur bent op uw profiel, en dat deze informatie niet de intellectuele eigendom van een derde partij schenden. U erkent en gaat akkoord dat u en u alleen verantwoordelijk bent voor de inhoud die u publiceert op de Website, inclusief de verantwoordelijkheid om de schending van de intellectuele eigendom van derde partijen te voorkomen. U stem ermee in om ThreeAndMore schadeloos te stellen tegenover royalties of elke andere vorm van kosten die aan een derde partij zouden verschuldigd zijn vanwege uw inhoud. Wij behouden het recht om inhoud, of delen van uw inhoud, die de intellectuele eigendomsrechten van anderen (inclusief de Intellectuele Eigendom zoals hierna bepaald) zou schenden, geheel of gedeeltelijk te verwijderen.
9.2. U verleent ThreeAndMore een ongelimiteerd, niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend, overdraagbaar, onherroepelijk, (sub)licentiëerbaar en royalty-vrij recht om informatie die u met andere gebruikers via de Website (inclusief teksten, foto’s, beelden, tekeningen, foto bijschriften, persoonsgegevens etc.), in welke vorm dan ook, via eender welk gekend of later ontwikkeld medium of technologie, te gebruiken, toegang te nemen, te versturen, te verwerken, te reproduceren, op te slagen, te archiveren, cache te vertalen, te wijzigen, te distribueren en op elke andere manier te gebruiken, met als doel de Website te laten functioneren of de werking ervan te verbeteren, de modules en de levering van diensten die u op de Website hebt aangevraagd te verlenen, en voor interne ThreeAndMore zakelijke redenen.
9.3. Alle gegevens die ThreeAndMore verzamelt over haar gebruikers door het gebruik van de Website (“Gebruikersgegevens”), exclusief uw inhoud en inhoud gegenereerd door gebruikers, is eigendom van ThreeAndMore.
Alle rechten, eigendomsrechten en belangen ten aanzien van de Website, en specifiek onze software, technologie en gerelateerde documentatie, de ThreeAndMore naam, het ThreeAndMore merk, het ThreeAndMore logo, de ThreeAndMore knoppen, badges, widgets, beelden, foto’s, animaties, video’s en tekst, maar exclusief uw inhoud, inhoud gegeneerd door gebruikers, diensten of inhoud van derde partijen gelinkt aan of gepubliceerd op de Website, zijn en blijven te allen tijde eigendom van ThreeAndMore (de “Intellectuele Eigendom”).
U gaat akkoord om Gebruikersgegevens of de Intellectuele Eigendom niet te gebruiken, te wijzigen, te reproduceren, te reverse-engineeren, te decompileren, te distribueren, te verspreiden, te publiceren, te verkopen, te tonen of enige andere vorm van exploitatie, zonder de uitdrukkelijke geschreven toestemming van ThreeAndMore.
9.4. U gaat akkoord, dat voor die communities die op de Website gemerkt staan als ‘publiek’, ThreeAndMore naar eigen goeddunken gebruik mag maken van of mag refereren naar hun handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, beeldvorming, karakters, logo’s, domeinnamen en andere vormen van merkonderscheiding of identificatie in marketing materiaal, financiële rapporten, presentaties, website materiaal, klantenlijsten en andere media heden gekend of hierna ontdekt, in relatie met de marketing, advertentie en promotie van ThreeAndMore en de Website, en elk ander goed, product, kenmerk, mogelijkheid en/of diensten geassocieerd met ThreeAndMore en de Website.

10.  Veranderingen in deze Algemene Voorwaarden
10.1. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden.
10.2. Gewijzigde versies van deze Algemene Voorwaarden worden gepubliceerd op de Website en treden in werking tien (10) dagen na de publicatie ervan op de Website.
10.3. U gaat impliciet akkoord met de veranderde versie van de Website als u de Website na de veranderingen blijft gebruiken.

11.  Oplossing geschillen
Elke procedure tot oplossing van een geschil zal enkel en alleen ondernomen worden op individuele basis en niet in een collectief proces, geconsolideerd proces of representatieve actie. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, neemt u afstand van uw recht om aan een collectief proces deel te nemen.

12.  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
12.1. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.
12.2. De rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden, of elk geschil of claim die eruit zou kunnen voortvloeien uit of er betrekking tot hebben, of tot haar onderwerp, en die niet vriendschappelijk kunnen gesetteld worden.

13.  Varia
13.1. Relatie
Deze Overeenkomst verleend geen enkel begunstigde rechten aan een derde partij, en creëert geen joint venture, agentuur, partnership of enige andere vorm van gezamenlijke zaakvoering tussen u en ThreeAndMore. Behalve waar uitdrukkelijk voorzien, heeft geen enkele partij het recht, de macht of de machtiging om eender welke verplichting of opdracht, expliciet of impliciet, te crëeren in opdracht van de ander.
13.2. Mededelingen
Alle mededelingen die onder deze Overeenkomst mogelijk of verplicht zijn, moeten, behalve wanneer anders vermeld, schriftelijk verstuurd worden op de volgende manier om geldig te zijn: a) indien van ons naar u, via email naar het adres dat geassocieerd is met uw account, of via uw tijdlijn op de Website; b) indien van u naar ons, via support@3nm.com. Een mededeling wordt beschouwd gegeven te zijn a) indien aan u, wanneer verstuurd, en b) indien aan ons, wanneer ontvangen door ons.
13.3. Scheidbaarheid
Wanneer mogelijk zullen de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geïnterpreteerd worden op zulks een manier dat ze geldig en afdwingbaar zijn onder de geldende wetgeving. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, gedeeltelijk of volledig, geacht worden niet geldig, niet afdwingbaar of illegaal te zijn, zal de rest van de respectievelijke bepaling of bepalingen en van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven, en toepasbaar zijn alsof deze Overeenkomst die niet geldende, afdwingbare of illegale bepaling nooit bevat had.